පින්බර පොසොන් මංගල්‍යයක් වේවා!

2020-06-05 10:00:382020-06-06 12:11:332020-06-05 10:04:12

මෝහන්දකාරයන් දුරු වී,
සදහම් සිතින් ලොව සැනසෙන 
මෛත්‍රී සිත් විශ්වය පුරා පැතිරෙන​
සුපසන් පොසොන් මංගල්‍යයක් වේවා